Navigácia

Navigácia

Medzinárodné projekty a my...robíme výborné meno...

Európsky týždeň odborných zručností - Objav svoj talent - 24.11.2017

Vyhlasovateľ: Európska komisia, Erasmus plus, MŠVVaŠ SR ...POP na školský rok 2017/2017str. 27 - 28 ..."prezentovanie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ ako je samostatnosť, rozhodnosť, vlastná tvorivosť, schopnosť prezentovať výsledky práce" vrátane odborných zručností  a podnikateľských zručností s využitím regionálneho potenciálu a tradícií...

Viac na webovom sídle    https://ec.europa.eu/epale/sk/content/europsky-tyzden-odbornych-zrucnosti-2017-objav-svoj-talent  

a na maea podujatí na     http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1261&langId=en

ZŠ s MŠ Smolenice zaregistrovala svoj projekt "Young scientists and craftsmen from Smolenice"  (obrázok č. 1 - č. 3)

obrázok č. 1

obrázok č. 2

a medzi nime sme i my, ZŠ s MŠ Smolenice...

obrázok č. 3

Poslaním našej základnej školy je čo najlepšie pripraviť žiakov na reálny život, na celoživotné vzdelávanie a uplatnenie sa praxi. Chceme, aby boli schopní využiť svoj mentálny a fyzický potenciál, svoj talent a zručnosti pri napĺňaní potrieb spoločnosti, osobných požiadaviek a požiadaviek svojich budúcich rodín.

Už v tomto období je dôležité, aby si žiaci mohli vyskúšať, overiť svoje možnosti v rôznych oblastiach odborného vzdelávania a praxe. Je neskoro, ak až na stredných školách zistia, či v danej oblasti môžu alebo nemôžu byť úspešní, majú alebo nemajú potrebné predpoklady pre daný odbor.

Formou blokovej výučby so zážitkovým učením v rôznych odboroch a činnostiam im chceme dať priestor, aby si vyskúšali svoje "mantinely". Zámerom je, aby lepšie spoznali svoje možnosti a kompetencie ako je samostatnosť, spolupráca v tíme, vlastná tvorivosť, plánovanie, pozorovanie, dedukcia, schopnosť prezentovať výsledky svoje práce, v procese aplikovať jazykové zručnosti, podnikateľské zručnosti a schopnosť uplatniť sa na trhu práce. Aj takéto osobné skúseností môžu pomôcť žiakovi pri výbere strednej školy, zhodnoteniu a využitiu svojich profesných zručností.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Smolenice
  Komenského 3, 919 04 Smolenice
 • +421 033 5586221
  RŠ: 0911 327 494

  ZRŠ: 0903 868 007

  RŠ a ZRŠ: 033 55 86 224
  ŠJ: 033 55 86 162
  MŠ: 033 55 86 161

Fotogaléria