Navigácia

Navigácia

Spolu k efektívnej inklúzii

Efektívna inklúzia - OP Ľudské zdroje

Projekt  Efektívna  inklúzia - cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Novovytvorené pracovné miesta inkluzívneho tímu - 2 asistenti učiteľa, sociálny pedagóg a školský psychológ zvýraznia a zefektívnia podporu začlenených žiakov.

Sme základnou školou, ktorá uplatňuje inkluzívny model vzdelávania už viac rokov. V škole sme zrealizovali jeden z prvých kvalitatívnych výskumov o inklúzii na Slovensku. Škola je známa svojím proinkluzívnym zameraním a preto ju vyhľadávajú rodičia žiakov so ŠVVP z okolia. 

Proinkluzívnosť nášho vzdelávania sa prejavuje predovšetkým akceptovaním potrieb žiaka a zameraním sa na jeho silné stránky Žiaci si spolu osvojujú životné zručnosti a sú zapájaní do všetkých aktivít s ostatnými. Všetci sú vedení k vzájomnej akceptácii. Jednotlivé aktivity realizujeme jednak počas vyučovania a taktiež mimo vyučovania ako sú športové aktivity, tvorivé aktivity, krúžková činnosť. Dôležitou súčasťou projektu   je pravidelná spolupráca pedagogických a odborných zamestnancov a súčasne koordinácia postupov a komunikácie s rodičmi daných žiakov, i s odbornými pracoviskami.

Projekt prebieha od februára 2018 do januára 2021.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

komunikacia_ITMS_na_web_(2).rtf

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Smolenice
  Komenského 3, 919 04 Smolenice
 • +421 033 5586221
  RŠ: 0911 327 494

  ZRŠ: 0903 868 007

  RŠ a ZRŠ: 033 55 86 224
  ŠJ: 033 55 86 162
  MŠ: 033 55 86 161

Fotogaléria