Navigácia

Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Smolenice
Adresa školyKomenského 3, 919 04 Smolenice
Telefón+421 033 5586221
E-mailzssmolenice@smolenice.com
WWW stránkazssmolenice.edupage.org
ZriaďovateľObec Smolenice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Marcela Pechová   
ZRŠMgr. Ľudmila Kovačovičová   
ZRŠDagmar Zbořilová   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoZastupuje
 Rada školy od 21.4.2015 
   
predsedaMgr. Tomáš Mrázzástupca zriaďovateľa
členoviaProf. Ing. Libuša Radkovázástupca zriaďovateľa
 ThLic. Peter Šimkozástupca zriaďovateľa
 Ing. Ondrej Repazástupca zriaďovateľa
 Mgr. Božena Jakubičkovázástupca pedagogických zamestnancov ZŠ
 Zuzana Hirnerovázástupca pedagogických zamestnancov MŠ
 Daniela Mrázovázástupca nepedagogických zamestnancov
 Ing. Svetlana Petrovičovázástupca rodičov MŠ
 Mgr. Katarína Sedlákovázástupca rodičov ZŠ
 Gabriela Pieckovázástupca rodičov ZŠ
 Mgr. Peter Obúlanýzástupca rodičov ZŠ
V júni 2019 prebehli voľby na ďalši funkčné obdobie.   

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
Metodické združenieMgr. Božena Jakubičková I. stupeň, ŠKD
Predmetová komisia spoločenskovedných predmetovMgr. Magdaléna EliášováSJL, ANJ, NEJ, DEJ, GEG, OBN, ETV, NBV, VYV, VUM,
Predmetová komisia prírodovedných predmetovMgr. Ľudmila KovačovičováFYZ, CHE, BIO, FIG, MAT, INF, SEE, THD, TSV

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 273

Počet tried: 13

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22212111113
počet žiakov364232243425233027273
z toho ŠVVP16668517646
z toho v ŠKD34392616-----115

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet : 36 / počet dievčat: 11

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet: 36 / počet dievčat: 11

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet : 12 / počet dievčat: 3

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov000002727

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení0081900027
prijatí00819000 
% úspešnosti--100 %100 %--- 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJETVFIGFYZGEGHUVCHEIFVINFMATNBVNEJOBN
I.A1,06--1---1---1,391--
I.B1,00------1---1,281--
II.A1,13--1---1---1,131--
II.B1,37--1---1---1,371--
III.A1,31--1---1--11,751--
III.B1,5--1---1,13--11,631--
IV.A1,65--1---1-111,671--
V.A1,51,611,221--1,51,5--11,781--
V.B1,691,561,441--1,441,13--1,061,561--
VI.A1,381,6311-1,831,581-112,0411,751,13
VII.A1,431,131,431-1,431,2611,30-1211,61-
VIII.A2,031,632,171-2,31,731,521,77-1,072,771,252,21,23
IX.A1,71,481,52111,561,41-1,63-11,4811,78-

TriedaPVCPDAPVOSJLSPRSEETHDTSVTEVVUCVLAVUMVYV
I.A--11,391--1----1
I.B--11,331--1----1
II.A--1,091,391--1----1
II.B--1,111,531--1----1
III.A11,31-1,941--1--1,56-1
III.B11,63-21--1,23--1,69-1,19
IV.A11,48-2,171--1,172-1,54-1
V.A---1,941,06-11,35----1,06
V.B---2,061-11,69----1
VI.A---21-11,362---1
VII.A---1,71-11,35----1
VIII.A---2,31,17-11,5----1,2
IX.A---1,931--1,22--.1-

Prospech žiakov

Prospech žiakov za 2. polrok školského roka.

TriedaPočetProspeli s vyznamenanímprospeli veľmi dobreprospelineklasifikovaní žiaci
I.A1800180
I.B1800180
II.A2321200
II.B1916300
III.A1613300
III.B1613210
IV.A2413920
V.A1616000
V.B1811520
VI.A2513930
VII.A2315800
VIII.A30119100
IX.A2718630
Spolu:27316056570

Dochádzka žiakov

Vymeškané hodiny od 3.9.2018 do 28.6.2019 vrátane.

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A18120466,89120466,8900,00
I.B18122968,28122968,2800,00
II.A23107046,52107046,5200,00
II.B19140874,11140874,1100,00
III.A16104765,43104765,4300,00
III.B16133083,13133083,1300,00
IV.A24179474,75179474,7500,00
V.A18113062,78113062,7800,00
V.B16113570,94113570,9400,00
VI.A25208483,36208483,3600,00
VII.A23192083,48192083,4800,00
VIII.A303523117,433521117,3720,07
IX.A272727101,002727101,0000,00
Spolu:2732160179,12    

Výsledky externých meraní

KOMPARO 4. ročník - žiaci testovaní z predmetov MAT, SJL, PDA, VLA, VŠP. Výsledkami našich žiakov vo VLA sa škola zaradila medzi 25 % najúspešnejších škôl.

KOMPARO 6. ročník - žiaci testovaní z predmetov MAT, SJL, DEJ, FYZ, VŠP. Výsledkami našich žiakov v SJL, FYZ, VŠP sa škola umiestnila nad úrovňou slovenského priemeru.

KOMPARO 8. ročník - žiaci testovaní z predmetov MAT, SJL, DEJ, FYZ, VŠP. Výsledkami našich žiakov v SJL, MAT, FYZ, DEJ, VŠP sa škola zaradila medzi 25 % najúspešnejších škôl.

KOMPARO 9. ročník - žiaci testovaní z predmetov MAT a SJL. Výsledkami našich žiakov v SJL a MATsa škola zaradila medzi 25 % najúspešnejších škôl.


NázovPočet žiakovPriemerná úspešnosť školy (v %)Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer (v %)Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %)
T5-2018 SJL3257,1 %58,4 %- 1,3 %
T5-2018 MAT3262,7 %59,3 %3,4 %
     
T9-2019 SJL2766,7 %62,3 %4,4 %
T9-2019 MAT2772,0 %63,1 %8,9 %

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22212111113
iŠkVP22212111012
ŠkVP0000000011

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Bežných tried1327346

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP174  
DPP    
Znížený úväzok4   
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchspolu
učiteľov11
vychovávateľov00
asistentov učiteľov00

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.-9.INF10

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventov
1.atestácia3
2.atestácia 
štúdium školského manažmentu2
špecializačné inovačné štúdium3
špecializačné kvalifikačné 
postgraduálne 
doplňujúce pedagogické 
vysokoškolské pedagogické 
vysokoškolské nepedagogické 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Základná škola s materskou školou Smolenice, Komenského 3, 919 04 Smolenice

školský rok 2018/2019

Zapojenie žiakov do olympiád a súťaží – výsledky

Cezpoľný beh – okresné majstrovstvá – 1. miesto družstiev

Pripravovala:

Mgr. Zuzana Koníková

Reprezentovali:

1. miesto – družstiev - V.A – Soňa Jablonská

1. miesto – družstiev – Nina Sedgwick – VII.A - (1. miesto jednotlivcov)

1. miesto – družstiev – Carina Lara Sedgwick – IX.A – (2. miesto jednotlivcov)

Účasť:

Patrik Kondrček – VIII.A, Ivan Chmelík – VIII.A, Aleš Brázdovič – VII.A

Cezpoľný beh – krajské majstrovstvá – 4. miesto družstiev

Pripravovala:

Mgr. Zuzana Koníková

Reprezentovali:

Soňa Jablonská – V.A

Nina Sedgwick – VII.A

Carina Lara Sedgwick – IX.A

XV. European majorette – Sport championship  - účasť

Reprezentovala:

Klára Jašúrková - VII.A

Taekwon-do

Pripravoval:

Ladislav Huňady

Reprezentovala:

Natália Korytárová – IV.A – 1. miesto – sparing girls – 31 kg

Slávka Piecková – VII.A – 3. miesto – AHAC CUP – 4-3 cup

15. majstrovstvá Slovenska – DO ITF

Branislav Krchňák – IX.A – 1. miesto – Power Test Juniori, 2. miesto – Tul, 3. miesto - Sparing

Slávka Piecková – VII.A – 1. miesto -  TUL 6. – 4. cup; 1. miesto špeciálne techniky – 145 cm; 2. miesto – Sparing – 42 kg nad 10 rokov

Terézia Janková – II.B – 3. miesto - Tul do 10 rokov

Aneta Evinicová – VII.A – 1. miesto – Tul 8. – 7. cup; 3. miesto – Špeciálne techniky – 145 cm

Radovan Botta – II.A – 2. miesto – Sparing do 10 rokov; 1. miesto – Tul do 10 rokov

Maxim Petrovič – II.A – 2. miesto - Tul do 10 rokov

Matúš Žalud – II.A – 3. miesto – Sparing do 10 rokov

Slovenský pohár

Branislav Krchňák – VIII.A – 1. miesto – Power test juniori; 2. miesto – Tul juniori 1. – 3. cup – 1. DAN – 3. cup; 3. miesto – Sparing juniori – 68 kg; 3. miesto – Sparing – 68 kg

Terézia Janková – II.B – 3. miesto - Tul do 10 rokov

Radovan Botta – II.A – 2. miesto – Sparing do 10 rokov; 1. miesto – Tul do 10 rokov

Maxim Petrovič – II.A – 2. miesto - Tul do 10 rokov,

Matúš Žalud – II.A – 3. miesto – Sparing do 10 rokov

Vybíjaná najmladších žiakov – obvodné kolo – 1. miesto

Pripravovala:

Mgr. Zuzana Koníková

Reprezentovali:

III.B – Kevin Hečkov, Vlastimil Uhlík, Filip Čišecký, Lili Smoleková, Ema Sklenárová

IV.A – Ondrej Koník, Pavol Púchovský, Bruno Greguš, Ema Rábarová, Simona Mališová, Natália Korytárová, Terézia Mikulová

Výtvarná súťaž – okresné kolo – Cesta okolo sveta – III. kategória

Pripravovali:

PhDr. Drahomíra Rábarová

Reprezentovala:

Kristína Volnerová – IX.A - 2. miesto

Maľovaná cyklomapa – Trnavsko deťom – krajské kolo

Pripravovali:

Vyuč. VYV

Reprezentovali:

Veronika Hulmanová – VIII.A

Nina Sedgwick – VII.A    

Vybíjaná najmladších žiakov – okresné kolo – 2. miesto

Pripravovala:

Mgr. Zuzana Koníková

Reprezentovali:

III.B – Kevin Hečkov, Vlastimil Uhlík, Filip Čišecký

IV.A – Ondrej Koník, Pavol Púchovský, Bruno Greguš, Ema Rábarová, Simona Mališová, Natália Korytárová, Terézia Mikulová, Vanessa Pobjecká, Karolína Hrkeľová

Školské kolo OANJ – kategória 1A

Pripravovala:

Mgr. Jana Hečková

Reprezentovali:

1. miesto – Tomáš Kotúč – VII.A

2. miesto – Nikola Mruškovičová – VII.A

3. miesto – Maxim Študenc – VI.A

Školské kolo OANJ – kategória 1B

Pripravovala:

Mgr. Jana Hečková

Reprezentovali:

1. miesto – Oliver Dóka – VIII.A

2. miesto – Alexandra Bekešová – VIII.A

3. miesto – Lucia Púchla – IX.A

Školské kolo OSJL – kategória 1C

Pripravovala:

Mgr. Martin Machovič, Mgr. Magdaléna Eliášová

Reprezentovali:

1. miesto – Lucia Púchla – IX.A

Účasť:

VIII.A – Oliver Dóka, Timotej Krist, Monika Nagyová, Alexandra Bekešová, Nikol Macho, Ema Žáková

IX.A – Jakub Smutný

Školské kolo Technickej olympiády

Pripravovala:

Mgr. Anna Hagarová

Reprezentovali:

Kategória A

1. miesto – Richard Brázdovič – IX.A

2. miesto – Lukáš Kmoško – VIII.A

Kategória B

1. miesto – Adela Ščepková – VII.A

Slovenský pohár Taekwon-do ITF

Pripravoval:

Ladislav Huňady

Reprezentovali:

Slávka Piecková – VI.A - 1. miesto – tul 6. – 3. kup, 1. miesto – špeciálne techniky, 1. miesto – sparing do 31 kg

Aneta Evinicová – VII.A – 1. miesto – Tul 9. – 8. cup, 1. miesto – Špeciálne techniky

Radovan Botta – II.A – 1. miesto – Tul mladší žiaci  9. – 8. cup, 2. miesto – Špeciálne techniky, 2. miesto – Sparing do 30 kg

Natália Korytárová – IV.A – 1. miesto – Sparing staršie žiačky do 36 kg,

1. miesto – Tul – 7. – 6. cup

Okresné kolo Technickej olympiády

Pripravoval:

Mgr. Anna Hagarová

Reprezentovali:

Kategória B

3. miesto – Adela Ščepková – VII.A

Kategória A

Účasť – Richard Brázdovič – IX.A, Lukáš Kmoško – VIII.A

KOMPARO 9 - výsledkami našich žiakov v slovenskom jazyku a literatúre  a matematike sme sa ako škola zaradili medzi 25 % najúspešnejších škôl.

Pripravoval:

Mgr. Petra Moldová

Reprezentovali:

1. miesto - Lucia Púchla – MAT – 100 % úspešnosť, 97,7 % - percentil; SJL – percentil – 94,4 %

1. miesto - Adam Ščepko - MAT – 100 % úspešnosť, 97,7 % - percentil

Tadeáš Holásek – MAT – percentil – 86,6 %

Filip Kanich – MAT – percentil – 86,6 %

Adrián Orel – MAT -  percentil –79,9 %

Simona Slobodová – MAT  – percentil – 79,9 %

Jakub Smutný – MAT – percentil – 79,9 %

Martina Piecková – SJL – percentil – 90,5 %

Jana Obúlaná – SJL – percentil – 85,4 %

Terézia Hirnerová – SJL – percentil –85,4 %

Patrícia Burínová – SJL – percentil – 85,4 %

KOMPARO 8  - výsledkami našich žiakov v MAT, SJL, FYZ, DEJ a VŠP  sme sa ako škola zaradili medzi 25 % najúspešnejších škôl.

Pripravovala:

Mgr. Ľudmila Kovačovičová

Reprezentovali:

Ema Žáková – MAT – percentil – 94,1 %, VŠP – percentil – 82,3 %, SJL – percentil – 96,2 %, FYZ – percentil – 88,7 %

Oliver Dóka – MAT – percentil – 87,4 %, SJL – percentil – 91,8 %, FYZ – 95,1 %

Tobias Haberl – MAT – percentil – 87,4 %, SJL – percentil – 86,4 %, DEJ – percentil – 84,6 %, FYZ – percentil –79,4 %

Monika Nagyová – MAT – percentil – 80,5 %

Veronika Hulmanová MAT – percentil – 80,5 %, VŠP – percentil – 89,4 %, FYZ  – percentil – 88,7 %

Daniel Boháček – MAT – percentil – 80,5 %

Nikol Macho – VŠP – percentil – 89,4 %, FYZ – percentil – 79,4 %

Vladimíra Prosmannová – VŠP – percentil – 98,1 %

Alica Sedláková – VŠP – percentil – 82,3 %

Ivan Chmelík – SJL – percentil – 86,4 %

Timotej Krist – DEJ – percentil – 84,6 %

Vladimír Sládek – DEJ – percentil – 84,6 %

Marcel Belanský – FYZ – percentil – 88,7 %

Adela Čačková – FYZ – percentil – 88,7 %

Jaroslav Čípel – FYZ – percentil – 79,4 %

Ľuboš Galgóci – FYZ – percentil – 88,7 %

Branislav Krchňák – FYZ – percentil – 79,4 %

Diana Švončinárová – FYZ - percentil – 79,4 %

Riana Žifčáková – FYZ – percentil – 88,7 %

Matematicko-fyzikálna súťaž NÁBOJ JUNIOR – krajské kolo - účasť

Pripravovala:

Mgr.  Petra Moldová, Mgr. Anna Hagarová

Reprezentovali:

IX.A – Adam Ščepko, Tadeáš Holásek, Alexander Orel, Simon Kmoško

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Pripravovala:

PhDr. D                                PhDr. Drahomíra Rábarová

Reprezentovali:

1. miesto – Monika Nagyová – VIII.A

Školské kolo Pytagoriády P4

Pripravovali:

Mgr. Tatiana Matysová

Reprezentovali:

úspešní riešitelia:

1. miesto – Ondrej Koník – IV.A

Úspešní riešitelia:

Richard Kotúč, Denis Révay, Terézia Mikulová, Samuel Hodulík, Patrícia Štibraná, Bruno Greguš, Lukáš Vajsábel

Školské kolo Pytagoriády P3

Pripravoval:

Mgr. Božena Jakubičková

Reprezentovali:

úspešní riešitelia:

1. miesto – Lukáš Mitas

Úspešní riešitelia:

Jakub Kovarský, Marek Žák, Madisson Hrádelová

Školské kolo dejepisnej olympiády

Pripravoval:

PhDr. Drahomíra Rábarová

Zapojení žiaci:

1. miesto – Jakub Smutný – IX.A

2. miesto – Tadeáš Holásek – IX.A

3. miesto – Simon Kmoško – IX.A

Školské kolo Pytagoriády P5

Pripravovali:

Mgr. Petra Moldová

Reprezentovali:

1. miesto – Peter Feranec

Úspešný riešiteľ:

Tomáš Polák

Okresné kolo OANJ

Pripravovala:

Mgr. Jana Hečková

Reprezentovali:

2. miesto – Tomáš Kotúč (1A) - VII.A

3. miesto – Oliver Dóka (1B) – VIII.A

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Pripravovala:

PhDr. Drahomíra Rábarová

Reprezentovala:

1. miesto – Monika Nagyová – VIII.A

Okresné kolo olympiády v SJL

Pripravovala:

Mgr. Martin Machovič

Reprezentovali:

3. miesto – Lucia Púchla – IX.A

Školské kolo geografickej olympiády

Pripravovala:

Mgr. Martin Kučera

Reprezentovali:

1. miesto – Anna Sedláková – VI.A

Školské kolo Biblickej olympiády

Pripravovali:

PhDr. Ivana Štibraná

Reprezentovali:

1. miesto – Michal Zvonár -  VII.A,

2. miesto – Alica Sedláková – VII.A,

3. miesto – Anna Sedláková – VI.A

On-line súťaž Informatický bobor

Pripravoval:

Bc. Alexandra Hájiková

Reprezentovali:

IX.A – Tadeáš Holásek – percentil -  88 %

IX.A – Adrián Orel – percentil -   56 %

IX.A Simona Slobodová – percentil – 88 %

VIII.A - Daniel Boháček – percentil -   80 %

VIII.A - Oliver Dóka – percentil -    68 %

VII.A - Aleš Brázdovič – percentil -   80 %

VII.A – Martin Jablonský – percentil -   61 %

VII.A – Nikola Mruškovičová – percentil -   96 %

VII.A – Slávka Piecková – percentil -   71 %

VII.A – Šimon Turanský – percentil -   66 %

VII.A – Tatiana Kužmová – percentil -   64 %

VI.A - Lenka Boháčková – percentil -    96 %   

VI.A – Sebastián Hutár  – percentil -   76 %

V.A – Diana Slezáková – percentil -   78 %

V.A – Ondrej Dacho – percentil -    87 %

V.A – Peter Feranec – percentil -   100 %

V.B – Oliver Koleňák – percentil -   89 %

V.B – Sabína Koleňáková – percentil -   87 %

V.B - Tomáš Polák – percentil -  100 %

Okresné kolo matematickej olympiády Z5

Pripravoval:

Mgr. Petra Moldová

Reprezentovali:

2. miesto – Peter Feranec – V.A

Účasť:

Sabína Koleňáková – V.B

Sophia Martonová – V.A

Patrik Vozdecký – V.A

Školské kolo Hollého pamätníka I. kategória

Pripravoval:

Mgr. Silvia Hirnerová, Mgr. Darina Jurčová, Mgr. Tatiana Matysová, Mgr. Anna Obúlaná

Reprezentovali:

Poézia

1. miesto – Natália Korytárová – IV.A

2. miesto – Matúš Žalud – II.A, Kristína Brázdovičová – III.B

3. miesto – Barbora Machalová – II.B, Kristína Kondrčková – III.B

Próza

1. miesto – Patrícia Štibraná – IV.A

2. miesto – Radovan Botta – II.A, Vladtimil Uhlík – III.B

3. miesto – Lukáš Mitas – III.A, Filip Čišecký – III.B

Okresné kolo geografickej olympiády

Pripravovala:

Mgr. Martin Kučera

Reprezentovali:

Anna Sedláková – úspešná riešiteľka

Školské kolo Hollého pamätníka II. kategória

Pripravovala:

Mgr. Martin Machovič, Mgr. Magdaléna Eliášová

Reprezentovali:

Poézia

1. miesto – Soňa Jablonská – V.A

2. miesto – Anna Sedláková – VI.A

3. miesto – Diana Slezáková – V.A

Próza

1. miesto – Tomáš Polák – V.B

2. miesto – Natália Lantošová – V.B

3. miesto – Marek Gažo – VI.A

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Pripravovala:

PhDr. Drahomíra Rábarová

Reprezentovali:

1. miesto – Monika Nagyová – VIII.A

Okresné kolo dejepisnej olympiády

Pripravoval:

PhDr. Drahomíra Rábarová

Reprezentovali:

3. miesto – Jakub Smutný – IX.A

Účasť – Tadeáš Holásek – IX.A

Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

Pripravoval:

Mgr. Jana Hečková

Reprezentovali:

2. miesto – Tomáš Kotúč – VII.A

10. ročník celoslovenskej súťaže Všetkovedko

Pripravovala:

Mgr. Darina Jurčová

Reprezentovali:

5. miesto – Miroslav Hudcovič – II.B

Slovenský pohár v krasokorčuľovaní

Pripravoval:

Športový klub

Reprezentovali:

8. miesto - Barbora Machalová – II.B

Obvodné kolo Hollého pamätníka

Pripravoval:

Mgr. Martin Machovič, Mgr. Magdaléna Eliášová

Reprezentovali:

1. miesto – Monika Nagyová – VIII.A

3. miesto – Tomáš Polák – V.B

Florbal – okresné kolo žiakov ZŠ – 2. miesto

Pripravovala:

Mgr. Martin Machovič

Reprezentovali:

IV.A – Ondrej Koník

V.A – Lukáš Frimmer

V.B – Boris Chmelík, Martin Kovarský

VII.A – Martin Jablonský, Šimon Turanský

VIII.A – Timotej Krist, Nikolas Križan, Tobias Haberl, Ivan Chmelík, Patrik Kondrček

Prešov open Taekwon-do ITF

Pripravoval:

Ladislav Huňady

Reprezentovali:

Slávka Piecková – VII.A – 1. miesto – Tul, 3. miesto – Sparing

Radovan Botta – II.A – 3. miesto - TUL

Dekanátne kolo biblickej olympiády - 2. miesto

Pripravovala:

ThLic. Ivana Štibraná

Reprezentovali:

Michal Zvonár – VII.A

Alica Sedláková – VII.A

Anna Sedláková – VI.A

Recitačná súťaž „Aj pán Goethe by mal radosť“

Pripravoval:

PhDr. Drahomíra Rábarová

Reprezentovali:

2. miesto – Monika Nagyová – VIII.A – II. kategória - próza

3. miesto – Peter Nagy – V.A – I. kategória - poézia

Celoštátne kolo olympiády v nemeckom jazyku

Pripravovala:

PhDr. Drahomíra Rábarová

Reprezentovali:

5. miesto - Monika Nagyová – VIII.A

Okresné kolo Hollého pamätníka – kategória II.

Pripravoval:

Mgr. Martin Machovič

Reprezentovali:

3. miesto – Tomáš Polák – V.B

Okresné kolo Hollého pamätníka – kategória III.

Pripravoval:

Mgr. Martin Machovič

Reprezentovali:

1. miesto – Monika Nagyová – VIII.A

Mc Donald Cup – obvodné kolo – 2. miesto

Pripravoval:

Mgr. Zuzana Koníková

Reprezentovali:

III.A – Timotej Haberl, Marek Žák, Tomáš Pašek, Jakub Kovarský

III.B – Kevin Hečko, Vlastimil Uhlík

IV.A – Terézia Mikulová, Ema Rábarová, Pavol Púchovský

Malý futbal ZŠ dievčatá – obvodné kolo - 2. miesto

Pripravoval:

Mgr. Zuzana Koníková

Reprezentovali:

V.A – Petra Vitteková, Sophia Martonová

VII.A – Slávks Piecková

VIII.A – Nikol Macho, Ema Žáková, Lea Smoleková

IX.A – Terézia Hirnerová, Carina Lara Sedgwick,

Malý futbal ZŠ chlapci – obvodné kolo - 4. miesto

Pripravoval:

Mgr. Zuzana Koníková

Reprezentovali:

V.A – Lukáš Frimmer, Dávid Mucha, Martin Kovarský

VI.A – Miroslav Pašek

VIII.A – Branislav Krchňák, Tobias Haberl, Patrik Kondrček

IX.A – Maximilián Sebastián Škrabák, Adam Kadlec

Súťaž mladých záchranárov CO – 6. miesto

Pripravoval:

PhDr. Drahomíra Rábarová

Reprezentovali:

VII.A – Slávka Piecková, Aleš Brázdovič

IX.A – Martina Piecková, Simon Kmoško

Slovenský pohár Taekwon-do ITF – 2.5.2019

Pripravoval:

Ladislav Huňady

Reprezentovali:

Terézia Janková – II.B – 1. miesto – Špeciálne techniky nad 140 cm

Esther Greif – II.B – 2. miesto – Špeciálne techniky nad 140 cm

Slávka Piecková – VII.A – 1. miesto – Špeciálne techniky do 145 cm, 1. miesto – Tul 10 – 13 rokov 6. – 5. cup, 1. miesto – Sparing – 36 kg

Aneta Evinicová – VII.A – 1. miesto – TUL 10 – 13 rokov 8. – 7. cup, 3. miesto – Špeciálne techniky do 145 cm

Viktória Stachová – V.A – 2. miesto – Sparing nad 42 kg, 10 – 13 rokov, 3. miesto – Tul 8. – 7. cup

Natália Korytárová – IV.A – 1. miesto - Sparing  do 30 kg, 10 – 13 rokov, 3. miesto – Tul 10 – 13 rokov 6. – 5. cup

Radovan Botta – II.A – 3. miesto – Tul 10. 8. cup, 1. miesto – Tul, 1. miesto - Špeciálne techniky

Maxim Petrovič – II.A – 3. miesto – Tul 8. – 7. cup 

Okresné majstrovstvá ZŠ v atletike

Pripravoval:

Mgr. Zuzana Koníková

Reprezentovali:

1. miesto družstiev dievčat – Soňa Jablonská – V.A, Miraim Hužovičová – VI.A, Lucy Ter-Ibu Študencová – VI.A, Slávka Piecková – VII.A, Ema Dubčáková – VII.A, Nina Sedgwick – VII.A, Nikol Macho – VIII.A, Diana Hečková – IX.A, Carina Lara Sedgwick – IX.A, Tatiana Zeleňová – IX.A

Lucy Ter-Ibu Študencová – VI.A - 1. miesto – vrh guľou

Nina Sedgwick – VII.A - 1. miesto – beh na 800 m, 2. miesto – štafeta, 3. miesto – beh na 300 m

 Nikol Macho – VIII.A - 2. miesto – štafeta

Carina Lara Sedgwick – IX.A - 2. miesto – štafeta, 3. miesto v skoku do diaľky

Tatiana Zeleňová – IX.A – 2. miesto štafeta, 2. miesto – beh na 800 m

Účasť

Martin Jablonský – VII.A, Ivan Chmelík – VIII.A, Patrik Kondrček – VIII.A, Timotej Krist – VIII.A, Richard Brázdovič – IX.A, Miroslav Mucha – IX.A, Adrián Orel – IX.A, Alexander Orel – IX.A

Slovenský pohár Taekwon-do ITF – 25.5.2019

Pripravoval:

Ladislav Huňady

Reprezentovali:

Slávka Piecková – VII.A – 1. miesto Tul, 1. miesto – Sparing

Tereza Janková – II.B - 1. miesto Sparing, 1. miesto – Tul, 1. miesto – Špeciálne techniky

Aneta Evinicová – VII.A – 1. miesto – Špeciálne techniky, 2. miesto – Tul

Esther Greif – II.B – 1. miesto – Špeciálne techniky, 2. miesto – Sparing, 3. miesto – Tul

Beata Evinicová – III.A - 1. miesto – Tul, 2. miesto – špeciálne techniky

Vystúpenie v programe ku Dňu matiek

Pripravoval:

Mgr. Darina Jurčová, Mgr. Magdaléna Eliášová, Mgr. Martin Machovič, PhDr. Drahomíra Rábarová, Mgr. Miroslava Matyášová, Mgr. Renáta Anettová, Mgr. Danica Jelínková, Mgr. Petra Moldová

Reprezentovali:

VII.A – Klára Jašúrková, Sára Kadlecová, Hana Obúlaná, Slávka Piecková, Paulína Plichtová, Nina Sedgwick, Viktória Viskupová

IX.A – Simona Slobodová, Martina Piecková, Richard Fulajtár, Filip Kanich, Martin Janurík

VI.A – Marek Gažo, David Rábara, Gabriella Holomková, Soňa Horváthová, Petronela Kranecová, Mária Lančaričová, Viktória Vivien Petrašovičová, Anna Sedlákovám, Charlotte Smetáková, Lucy Ter-Ibu Študencová

I.A – Eva Hečková, Sofia Lantošová, Stela Birošíková

I.B – Barbora Šišková, Sára Janečková

II.A – Zoya Bednarovská, Lea Augustínová, Dominika Mrázová

II.B – Sára Mancovičová, Tereza Zacharová, Dominika Suchánová

III.A – Alena Eštoková

IV.A – Terézia Mikulová, Ema Rábarová, Natália Korytárová, Patrícia Štibraná, Eliana Hužovičová

I.B – Lukáš Deneš, Roderick Hrádela, Adam Chrvala, Sára Janeková, Tomáš Letko, Ondrej Mitas, Juraj Polakovič, Dominik Poliak, Tobias Stacho, Barbora Eštoková, Erik Švorčík

I.A – Hugo Benovič, Stela Birošíková, Damián Havelka, Štefan Hečko, Eva Hečková, Metod Hricišin, Dominik Hutár, Teodor Ibuki Hužovič, Alyssa Emiko Hužovičová, Kristína Janíčková, Sofia Lantošová, Tomáš Sloboda, Samuel Škvarka, Filip Štibraný, Zoe Catharine Taylor, Jakub Vajsábel, Dávid Žalud

V.A – Klára Bednárová, Ondrej Dacho, Peter Feranec, Lukáš Frimmer, Sofia Hečková, Samuel Holec, Soňa Jablonská, Nikolas Kranec, Sophia Martonová, David Mucha, Alexander Novák, Kristína Paráková, Diana Slezáková, Liana Slezáková, Viktória Stachová, Martina Štrbíková, Patrik Vozdecký

Krajské majstrovstvá v atletike - účasť

Pripravoval:

Mgr. Zuzana Koníková

Reprezentovali:

Soňa Jablonská – V.A

Lucy Ter-Ibu Študencová – VI.A

Viktória Viskupová – VII.A

Ema Dubčáková – VII.A

Slávka Piecková – VII.A

Nikol Macho – VIII.A

Carina Lara Sedgwick – IX.A

Tatiana Zeleňová – IX.A

Diana Hečková – IX.A

Nina Sedgwick – VII.A – 3. miesto v behu na 800 m

Hľadáme nových olympionikov

Pripravoval:

Mgr. Zuzana Koníková

Reprezentovali:

Miroslav Pašek – VI.A – 1. miesto v behu na 60 m

Viktória Viskupová – VII.A – 3. miesto v behu na 60 m

Aleš Brázdovič – VII.A – 1. miesto v behu na 1 000 m

Soňa Jablonská – V.A – 2. miesto v behu na 600 m

Účasť:

Miriam Aiko Hužovičová – VI.A, Tomáš Hodulík – VI.A

Aneta Evinicová – VII.A

ZMOS  Športové hry 2019 ZŠ regiónu

Pripravoval:

Mgr. Zuzana Koníková

Reprezentovali:

Účasť:

III.B – Vlastimil Uhlík, Kevin Hečko, Lilien Smoleková

III.A – Timotej Haberl, Jakub Kovarský, Tomáš Pašek, Marek Žák

IV.A – Bruno Greguš, Pavol Púchovský, Lukáš Vajsábel, Samuel Hodulík, Ema Rábarová, Natália Korytárová, Eliana Hužovičová, Vanessa Pobjecká, Simona Mališová, Karolína Hrkeľová

V.A – Lukáš Frimmer, David Mucha, Alexander Novák, Sofia Hečková, Soňa Jablonská, Diana Slezáková, Liliana Slezáková

V.B – Martin Kovarský, Petra Vitteková

VI.A – Tomáš Hodulík, Miroslav Pašek, Miraim Aiko Hužovičová

VII.A – Aleš Brázdovič, Šimon Turanský, Ema Dubčáková, Nina Sedgwick, Viktória Viskupová, Slávka Piecková

VIII.A – Tobias Haberl, Ivan Chmelík

Cesta rozprávkovým lesom - účinkovanie

Pripravoval:

ObÚ Smolenice

Reprezentovali:

Karolína Hrkeľová – III.A

KLOKANKO – republikové kolo

Pripravoval:

Mgr. Silvia Hirnerová, Mgr. Darina Jurčová, Mgr. Božena Jakubičková, Mgr. Anna Obúlaná, Mgr. Tatiana Matysová,

Reprezentovali:

Úspešní riešitelia:

Radovan Botta – II.A

Esther Greif – II.B

Miroslav Hudcovič – II.B

Vlastimil Uhlík – III.B

Claire Ter-Ibu Študencová – III.B

Ondrej Koník – IV.A

Terézia Mikulová – IV.A

Okresné kolo Pytagoriády P3

Pripravoval:

Mgr. Božena Jakubčíková

Reprezentovali:

3. miesto – Lukáš Mitas – III.A 

Anglická medzinárodná súťaž „Englisch Star“

Pripravoval:

Mgr. Jana Hečková

Reprezentovali:

Diplom so zlatou hviezdou

Ema Galgóciová - V.B

Peter Feranec - V.A 

Peter Nagy -V.A

Maxim Študenc - VI.A

Sebastián Hutár – VI.A

Margaréte Smutná – VI.A

Lenka Boháčková – VI.A

Patrik Procházka – VII.A

Tomáš Kotúč – VII.A

Oliver Dóka – VIII.A

Veronika Hulmanová – VIII.A

Monika Nagyová – VIII.A

Lucia Púchla – IX.A

Obvodné kolo Hollého pamätníka – I. kategória

Pripravovala:

Mgr. Tatiana Matysová

Reprezentovali:

Účasť:

Patrícia Štibraná – IV.A

Natália Korytárová – IV.A

KOMPARO 4 - výsledkami našich žiakov vo VLA  sme sa ako škola zaradili medzi 25 % najúspešnejších škôl.

Pripravovala:

Mgr. Tatiana Matysová

Reprezentovali:

Ondrej Koník – MAT – percentil – 95,6 %; VŠP – percentil – 99,4 %; SJL – percentil – 84,3 %; VLA – úspešnosť – 100 %, percentil – 84,9 %

Patrícia Štibraná – MAT – percentil – 94,3 %; VŠP – percentil – 81,8 % SJL – percentil – 90,5 %; VLA – úspešnosť – 90 %, percentil – 59,4 %

Pobjecká Vanessa – VŠP – percentil – 94,7 %; VLA – úspešnosť – 100 %, percentil – 84,9 %

Hrkeľová Karolína – SJL – percentil – 95,1 %; VLA – úspešnosť – 100 %, percentil – 84,9 %

Hodulík Samuel – MAT – percentil – 83,5 %; SJL – percentil – 95,1 %; VLA – úspešnosť – 100 %, percentil – 84,9 %

Kotúč Richard - MAT – percentil – 90,5 %; PDA – percentil - 83,3 %

Bedeová Viktória – VŠP – percentil – 89,6 %

Forrová Sára – VŠP – percentil – 81,8 %; VLA – úspešnosť – 90 %, percentil – 59,4 %

Mikulová Terézia – MAT  – percentil – 90,5 %, VŠP – percentil – 81,8 %; PDA – percentil – 95,3 %

Korytárová Natália – SJL – percentil – 84,3 %

Kumančík Alex – PDA – percentil – 83,3 %; VLA – úspešnosť – 90 %, percentil – 59,4 %

Nguyen Ngoc Hung – VLA – úspešnosť – 90 %, percentil – 59,4 %

Ténai Patrik - VLA – úspešnosť – 90 %, percentil – 59,4 %

Greguš Bruno - VLA – úspešnosť – 90 %, percentil – 59,4 %

Révay Denis - VLA – úspešnosť – 90 %, percentil – 59,4 %

KOMPARO 6 - výsledkami našich žiakov v slovenskom jazyku a literatúre, fyzike  a všeobecných študijných predpokladoch sme  ako škola skončili nad úrovňou slovenského priemeru.

Pripravovali:

Mgr. Magdaléna Eliášová, Mgr. Ľudmila Kovačovičová, PaedDr. Marcela Pechová, Mgr. Anna Hagarová

Reprezentovali:

Roháč Samuel – MAT - úspešnosť – 93,3 %, percentil – 93,3 %; FYZ - percentil – 83,7 %

Smutná Margaréta – MAT - úspešnosť – 93,3 %, percentil – 93,3 %; VŠP - percemtil – 95,5 %; SJL - percemtil – 95,3 %; DEJ - úspešnosť – 100 %, percentil – 97,5 %; FYZ -  percentil – 91,9 %

Boháčková Lenka – MAT  - percentil – 78,5 %; VŠP - percentil – 95,5 %; SJL - percentil – 91,2 %; DEJ - percentil – 83,4 %

Smetáková Charlotte – VŠP - percentil – 81,7 %

Lančaričová Mária – VŠP - percentil – 81,7 %

Sedláková Anna – SJL - percentil – 95,3 %; DEJ - úspešnosť – 100 %, percentil – 97,5 %;

Študencová Ter-Ibu Lucy – SJL - percentil – 95,3 %; DEJ - úspešnosť – 91,7 %, percentil – 91,8 %;

Kardošová Zuzana – SJL - percentil – 91,2 %

Rábara Dávid – DEJ - percentil – 83,4 %

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity a prezentácia na verejnosti:

Slávnostné otvorenie školského roka

Žiacka školská rada - vedenie žiakov k zodpovednosti za organizovanie aktivít a spolurozhodovanie o procesoch v škole

Akadémie:

1. „Deň matiek“

„Žiakobranie“ - slávnostné pasovanie prvákov do cechu žiackeho

„Deň zdravej výživy“ - bloková výučba so zážitkovým učením - 1. - 9. ročník

Účelové cvičenia z učiva ochrany zdravia, dopravnej výchovy a environmentálnej výchovy - II. stupeň - 2 - krát

Didaktické hry - I. stupeň - 1-krát

Jesenné a jarné cvičenia v prírode - I. stupeň

Zber papiera - 2-krát

Testovanie:

1. Komparo - 4., 6., 8., 9. ročník

2. Testovanie 9, Testovanie 5

3. iBobor - 3. - 9. ročník

4. Pangea - 7. - 9. ročník

Spolupráca s NÚCEM:

1. elektronické testovanie piatakov - 2x - písomné overovanie a elektronické testovanie

2. elektronické testovanie žiakov 2. stupňa - ANJ, DEJ, SJL, MAT - príprava žiakov na zvládnutie práce s DVO

Zbierka - „Týždeň modrého gombíka“ - UNICEF, "Deň narcisov" - Liga roti rakovine

Exkurzie:

1. Planetárium a múzeum v Hlohovci - 3. - 4. ročník

2. Obecný úrad Smolenice - II.A, II.B

3. "Marec - mesiac knihy" - beseda so spisovateľmi a prehliadka s výkladom a aktivitami v Okresnej knižnici v Trnave, 4. Exkurzia Včelovina 2. ročník

5. Exkurzia JE Mochovce - 8. a 9. ročník

6. Múzeum Holokaustu Sereď - 8. a 9. roťník

7. ANJ divadlo - 3. a 4. ročník

Aktivity v spolupráci s rodičmi a verejnosťou:

Škola v prírode - tretiaci a štvrtáci

Plavecký výcvik - 3. - 4. ročník

Dopravné ihrisko vo Vrbovom - I. stupeň

Lyžiarsky výcvik

„Deň Zelených škôl“ - bloková výučba so zážitkovým učením

Zdobenie kraslíc v ŠKD a na I. stupni

Finančná gramotnosť - I. stupeň - bloková výučba so zážitkovým učením

Európsky týždeň športu - Cvičí celá škola, Run for fun

Projekt Zdravý životný štýl

Mesiac úcty k starším - vystúpenie

Konferencia "Iné školy - iné deti"

Operné predstavenie pre 1. stupeň

Projektový deň " Ja som mladý vedec" - Európsky týždeň odborných zručností

Vianočné dielničky

Pečenie oblátok

Karneval v ŠKD

Karneval na I. stupni

Zápis do 1. ročníka

Tvorivé dielničky v ŠKD - 1 x za mesiac

Európsky deň jazykov

Prvákobranie - imatrikulácia prvákov

Rozhlasové relácie - „Stridžie dni“

„Lucie“ v škole - 1. - 9. ročník

„Mikuláš“ v škole - 1. - 9. ročník

Turistika v každom počasí

"Deň na mori " - modrý deň 1. - 9. ročník

Medzinárodný deň knižníc - bloková výučba so zážitkovým učením - 1. - 9. ročník

Vianočné dielničky

Prijatie u prezidenta SR A. Kisku - odovzdanie titulu Vnímavá škola

Valentínska pošta

Hollého pamätník

Všetkovedkovia

Súťaž talentov v ŠKD

Iné deti - iné školy - prezentácia modelu inkluzívneho vzdelávania na konferencii v Poprade

Učíme sa s Legom

Deň narcisov

Burza kníh - knižný trrh

Deň matiek - akadémia

Modrý gombík - zbierka Unicef

2. školský majáles

Školská športová olympiáda - z dôvodu nepriaznivého počasia sa neuskutočnila

Slávnostné ukončenie školského roka - návšteva prezidentky SR p. Zuzany Čaputovej

Publikácie: webová stránka školy - za 5 rokov - viac ako 2 800 000 návštev na stránke školy, Smoleničan, Naše Smolenice, Učiteľské noviny, školský portál, Nadácia pre deti Slovenska, Indícia, Vnímavá škola, Denník N, Pravda a i.

Peer to peer aktivisti. Si môj kamarát aj keď nosíš tenisky, Starší čítajú mladším ,

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé - Digitálne učivo na dosah - projekt zameraný na zvyšovanie počítačovej gramotnosti, zastrešuje internetové pripojenie školy a antivírovú ochranu PC zdarma.

Environmentálny projekt zameraný na ekologický chod školy - pokračovanie princípov Zelenej školy.

UNICEF - Škola priateľská k deťom

Recyklohry - zber drobného elektroodpadu.

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Podpora profesijnej orientácie žiakov na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy.

Modernizácia vzdelávacieho procesu na škole.

eTestovanie NÚCEM

Samsung school - tabletová trieda

Nové formy prípravy žiakov ZŠ na povolania

Školy na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu - workshopy a odborné štáže na konferencii Iné školy - iní žiaci.

Európsky týždeň športu

Európsky deň jazykov

B) Krátkodobé - vybudovanie dendrologického chodníka v areáli školy, Globálne vzdelávanie, Regionálny deň, Finančná gramotnosť, Deň jablka, Deň knihy, Medzinárodný deň knižníc, Modrý gombík, Deň narcisov,

C) V školskom roku 2018/2019 sme pracovali v projektoch:

Erasmus+ partnerský projekt Vzdelávanie žiaka s autizmom v bežnej škole. Zúčastnené školy Lotyšsko, Estónsko, Wales, Island a naša škola za SR , Projekt V základnej škole úspešnejší - vybudovanie inkluzívneho tímu - pracovné miesta 2 asistentov učiteľa, sociálneho pedagóga a školského psychológa, Projekt Modernizácia odborných učební a vybavenia školy - projekt bol úspešne schválený a čaká na realizáciu.

Získanie titulu Vnímavá škola neziskovej organizácie EDUMA

Projekt Nadácie pre deti Slovenska - Spolu a in zameraný na podporu inklúzie v 2. ročníku a vzdelávanie pedagocických a odborných zamestnancov lektormi zo špeciálnoporadenskej praxe.

Projekt CIVILIZÁCIA zameraný na kriitciké myslenie v predmetoch dejepis a občianska náuka..

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: v šk. roku 2018/2019 nebola.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Škola využíva 13 učební a 12 odborných učební, tabletovú učebňu z projektu Samsung school - digitálne vzdelávanie a internetové pripojenie školy optickým káblom.

V škole prebehla čiastočná údržba spoločných priestorov - maľovanie schodiska a tried na 2. stupni. Priebežne zakupujeme odborné pomôcky, softvér a školský nábytok. Z prostriedkov zriaďovateľa boli zakúpené interaktívne tabule pre 1. stupeň ZŠ z prostriedkov školy boli zakúpené notebooky k nim. V spolupráci so združením OZ Naše Smolenice bola obnovená atletická dráha. Zriaďovateľ Obecný úrad úspešne ukončil a dal do prevádzky multifunkčné ihrisko Z prostriedkov školy a príspevkov rodičov bolo vybudované samostatné ihrisko pre deti ŠKD. Z projektu Motýlie lúky sme vysiali lúku pre podporu motýľov a včiel. Počas letných prázdnin sme zakúpili krosná pre ďalšie zvyšovanie praktických zručností našich žiakov.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Základná škola - rozpočet na rok 2019 vo výške 563 220 eur

Originálne kompetencie - rozpočet na rok 2019 vo výške 422 160,91 eur

Iné /január-august 2019/:

Vzdelávacie poukazy : 5 376 eur

Škola v prírode - 2 200 eur

Lyžiarsky kurz - 3 450 eur

Dopravné - 1 680 eur

Učebnice - 1 197 eur

Asistenti učiteľa - 33 672eur

Poplatky za ŠKD - 5 071 eur

Poplatky za MŠ - 4 430 eur

Réžia - 8 797,50 eur

Dotácia na podporu stravovacích návykov: 4 426,80 eur

Rekreačné poukazy: 688 eur

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Plán práce a koncepcia rozvoja školy na rok 2018/19 boli splnené, Z finančných a časových dôvodov realizácia technickej škôlky dokončená v októbri 2019.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Monitor 5 a 9, výuka anglického jazyka, projektová činnosť, úspechy žiakov na olympiádach a súťažiach.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: zlepšovať výsledky čitateľskej gramotnosti.

Návrh opatrení: testovanie KOMPARO, aktivity v rámci čitateľskej gramotnosti , školenia učiteľov, zadávanie testových úloh z čítanky PISA na hodinách SLJ a ostatných.predmetov, Väčšia spolupráca s rodičmi v oblasti prípravy na vyučovanie.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Výchovný poradca

Zrealizované úlohy:

- poskytovanie metodickej a informačnej pomoci v oblasti vzdelávania, výchovy a odbornej prípravy na povolanie

- prezentácia študijných a učebných odborov podľa ponuky stredných škôl

- žiaci sa zúčastňovali Dní otvorených dverí na stredných školách

- spolupráca s odborníkmi poradenského systému v škole (školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, koordinátor prevencie, triedni učitelia, vedenie školy...)

- spolupráca s CPPPaP

- PROFORIENT - vedenie agendy, podávanie prihlášok

- komunikácia so spádovým ŠVS

- testovanie žiakov na účely výberu profesie podľa záujmu

- tematický blok výučby zameraný na voľbu profesie - Objav svoj talent

- účasť na stretnutiach výchovných poradcov

- výchovný poradca absolvoval 3-dňové vzdelávanie „Podpora kariérového vývinu žiaka primárneho a nižšieho stredného vzdelávania“ - ŠIOV

- komunikácia so zástupcami zamestnávateľov zapojených do systému Duálneho vzdelávania.

Koordinátor prevencie.

Ciele prevencie: vytvorenie systému účinných preventívnych aktivít zameraných na aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov (Deklarácie práv dieťaťa, Dohovoru o právach dieťaťa). Základ preventívnych aktivít bol orientovaný na skupinu. Venovali sme zvýšenú pozornosť problematike týraného dieťaťa a drogovej závislosti.

Zainteresované inštitúcie a aktivity: vyskytujúce sa problémy boli riešené v spolupráci s vedením školy, školským psychológom, pedagógmi, poradenskými zariadeniami, odbornými lekármi, políciou.

Spolupráca s CPPPaP

Zrealizovali sme v spolupráci CPPPaP v Trnave blokové aktivity a besedy pre žiakov:

1. Zdravý životný štýl (1.A, 1.B)

2. Prevencia komerčného sexuálneho násilia (2.A, 2.B)

3. Každý ukrýva poklad (3.A)

4. Prevencia závislosti a rizikového správania (4.A, 4.B)

5. Šikana, kyberšikana (5.A, 7.A)

6. Prevencia on-line rizikového správania (6.A)

7. Nelátkové závislosti (8.A)

8. Rozlúčme sa (9.A)

Riešené problémy ohľadne šikanovania

Základným pilierom preventívnych opatrení je princíp „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“ - informácia triedni učitelia.

Všetci pedagogickí aj odborní zamestnanci žiakov priebežne oboznamovali, usmerňovali a riešili náznaky správania, ktoré by mohli viesť k zvýšenej agresivite a šikanovaniu. Problémy, ktoré sa vyskytli, boli riešené v počiatočnom štádiu a nemali tendenciu prehlbovať sa.

Novodobý fenomén kyberšikanovanie bol riešený taktiež okamžite po ohlásení žiakmi, v spolupráci s rodičmi.

Zvyšovanie odbornosti

Sme zapojení do projektu národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Spolupráca s UNICEF a filantropia

Zapojili sme sa do aktivít programu Škola priateľská k deťom. Zapojili sme sa do zbierky Modrý gombík, Biela pastelka, Deň narcisov.

Spolupráca s políciou

Tento rok sme priamu spoluprácu nevyužili ani neiniciovali.

Dopravná výchova

Bola riešená ako prierezová tematika.

Prepájanie

Témy prevencie sú aj súčasťou učebných osnov jednotlivých predmetov. Žiaci dostávajú tieto informácie priebežne v nadväznosti na preberané témy, taktiež v rámci triednických hodín.

Dotazníkový prieskum - Spoločník internet

Realizovaný školskou psychologičkou v spolupráci s informatičkou.

V mesiaci máji bol zrealizovaný na druhom stupni základnej školy anonymný prieskum s cieľom zistiť aké návyky a skúsenosti majú naši žiaci druhého stupňa vo svete internetu.

Prieskumu sa zúčastnilo 108 žiakov vo vekovom rozpätí 10 až 16 rokov.

90% žiakov používa internet aj okrem vyučovania v škole. Najčastejším zariadením, ktoré používajú je mobilný telefón (96%). Asi polovica žiakov sa pripája na internet niekoľkokrát za deň. Tretina žiakov má internet k dispozícii stále, ak sa dá aj v škole. Celkový čas, ktorý strávia na internete predstavuje najčastejšie 2-4 hodiny. Túto skupinu tvorí 40% žiakov. Tento čas sa podelí medzi vyhľadávanie informácií, sťahovanie filmov a hudby a komunikáciu na sociálnych sieťach. Tretina žiakov uviedla, že na internete denne strávi viac ako 4 hodiny, každý desiaty žiak viac ako 6 hodín denne.

Asi 45% žiakov sa vôbec nevenuje hraniu počítačových hier. V skupine hráčov najviac venuje hráčskej záľube čas do 2 hodín denne asi 35% žiakov. Asi 10% žiakov venuje hraniu počítačových hier viac ako 4 hodiny denne (z toho polovica (5% žiakov) viac ako 6 hodín denne).

Pravidelnú elektronickú komunikáciu udržiavajú naši žiaci najčastejšie s 1-3 osobami, je to asi polovica žiakov. Asi 10% žiakov nekomunikuje elektronicky s nikým. Asi 20% žiakov udržiava pravidelnú komunikáciu s viac ako 8 osobami. Takmer 20% žiakov si píše s osobami, ktoré osobne nepozná, nestretla sa s nimi.

Každý štvrtý žiak zažil negatívnu skúsenosť na sociálnej sieti vo forme zosmiešnenia (poznámky, status, fotky, videá, pridanie do skupiny...) a nadávanie. Každý desiaty zažil vyhrážanie v internetovej komunikácii alebo nabúranie sa druhej osoby do účtu. Tretina má skúsenosť s obťažujúcimi správami (nevyžiadaná komunikácia, vnucovanie sa...). Približne každý šiesty žiak zažil, že mu niekto posielal správy v rozpore s dobrými mravmi.

V prípade negatívnej skúsenosti popísanej vyššie sa obrátia žiaci najčastejšie na rodičov (asi 20%), na kamarátov (asi 20%), zamestnancov školy (do 10%), prípadne na inú dospelú osobu (asi 5%). Asi 15% žiakov o tejto skúsenosti nepovedalo nikomu.

Postupy, ktoré dieťa s negatívnou skúsenosťou zvolilo sa dajú rozdeliť do niekoľkých skupín. Aktívne postupy boli nasledovné: zablokovanie komunikácie s touto osobou (asi 20%), zmazanie správy alebo odstránenie komunikácie (asi 15%), zmena prezývky alebo ID (asi 8%), nahlásenie operátorovi, adminovi (asi 4%). Pasívne, únikové reakcie boli vyhýbanie sa internetu (asi 8%), odpojenie sa, zostať offline (4%) alebo neurobiť vôbec nič (asi 13%). Zľahčujúce reakcie vo forme smiechu, zabávania sa na tom (takmer 15%).

Asi 15% detí opisuje svoje pocity z takejto skúsenosti ako hnev, asi 10% prežívalo obavy, smútok, sklamanie, neschopnosť sústrediť sa, znechutenie. Okolo 5% žiakov opisovalo tento stav aj s dopadom na telesné reakcie ako nechuť do jedla, nemohli spať, príp. s bolesťou hlavy.

13% žiakov sa priznalo, že sami vystupovali ako agresori v komunikácii na sociálnych sieťach (zosmiešnenie niekoho, poznámky, statusy, fotky, videá...). 5% nabádalo iných k takýmto činom alebo sa niekomu vyhrážalo. Takmer 20% žiakov niekomu nadávalo. Asi v 10% žiaci uvádzajú, že sami boli tými, ktorí sa vnucovali iným, posielali im nevyžiadané a obťažujúce správy. Asi 7% uvádza, že posielali iným správy v rozpore s dobrými mravmi. Nabúranie sa do cudzieho účtu, posielanie správ v cudzom mene uvádzajú 3% žiakov.

40% žiakov uviedlo, že pozná niekoho, kto už zažil negatívnu skúsenosť (aj viacnásobnú) na internete. Najčastejšie to bolo na sociálnych sieťach (20%), asi 15% nabúranie do profilu, Do 10% natočenie videa, telefonáty, emaily. Okolo 5% pozná niekoho, koho zosmiešnili prostredníctvom fotografie, na webe alebo ho niekto nahováral na stretnutie s niekým.

Stretávaniu s priateľmi „naživo“ venuje týždenne do 5 hodín asi štvrtina žiakov, do 10 hodín takisto asi štvrtina. Asi pätina sa venuje stretávaniu s priateľmi týždenne do 20 hodín. Asi 15% trávi s priateľmi týždenne viac ako 20 hodín. 10% žiakov trávi s priateľmi týždenne menej ako hodinu.

Školský psychológ

Charakteristika pracoviska

Školský psychológ je jednou zo zložiek systému výchovného poradenstva a prevencie v školách. Spolupracuje s rodinou, školou, orgánmi verejnej správy a ďalšími odbornými pracoviskami v súlade so Zákonom o výchove a vzdelávaní, Zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch a Pedagogicko-organizačnými pokynmi.

Psychologická starostlivosť

Toho času je v evidencii školského psychológa vedených 76 detí, z toho 48 bolo

v aktívnom intervenčnom procese, všetky deti boli zaradené aj do skupinových aktivít

v rámci prevencie v triede:

Predšk. Vek - 5 deti (5)*

1. stupeň - 24 detí (21)*

2. stupeň - 47 detí (22)*

* čísla v zátvorkách aktívny intervenčný proces

Žiadateľom o intervenciu býva učiteľ, resp. rodič po rozhovore s učiteľom. Rodičom poskytujeme v predmetných záležitostiach konzultáciu a vysvetlenie problému, ktorý je potrebné riešiť. Navrhujeme mu postup riešenia. Rodič má právo odmietnuť diagnostiku a intervenciu. Rodičom ponúkame aj alternatívne spôsoby riešenia problému, iných odborníkov, iné pracoviská. Je v našom záujme, aby bol problém riešený v záujme dieťaťa, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje kvalitu edukačného procesu a sociálnych javov v našej škole. Vo vyšších ročníkoch požiadajú o pomoc

žiaci aj sami. Predovšetkým v súvislosti s narušeným rodinným zázemím.

Naďalej zaznamenávame nárast problémov identifikovaných u detí v MŠ. Ide o deti, ktoré potrebujú kompletnú diagnostiku, resp. následnú starostlivosť viacerých odborníkov podľa diagnostických záverov.

Taktiež má stúpajúcu tendenciu výskyt problémov v správaní u zaškolených detí a v priebehu školskej dochádzky, ktorých psychický stav si vyžaduje lekársku intervenciu s prípadnou medikamentóznou liečbou.

Psychologická intervencia zahŕňa diagnostiku, krízovú intervenciu, podpornú intervenciu s rozhovorom, relaxáciu, nácvik sociálnych zručností, emocionálne uvoľnenie, edukačno-psychologické vedenie, podpora rozvoja osobnosti, priebežné konzultácie s rodičmi a vyučujúcimi.

Vzhľadom na počet klientov vyžadujúcich aktívnu intervenciu, volíme systém rotácie klientov - 1 sedenie za 3-4 týždne v prípade, že je klient zdiagnostikovaný a stabilizovaný, bez výkyvov mimo jeho individuálnej normy. Systém týždenných, resp. dvojtýždenných intervalov sme volili v prípade výskytu akútnych problémov vyplývajúcich z rodinného prostredia, problémov v škole, resp. postúpenia akútneho problému, ktorý usúdil triedny učiteľ ako vhodný do odbornej starostlivosti psychológa. Priebežne využívame metódu pozorovania žiakov vo vyučovacom procese a počas prestávok.

Využívame spoluprácu s viacerými CPPPaP a CŠPP. Školský psychológ pripravuje potrebné podklady pre následnú diagnostiku v poradenskom zariadení. Výraznou pomocou a efektívnou formou podpory detí, ktoré sú v psychologickej starostlivosti a sú individuálne začlenené je aj prítomnosť asistentov a odborných zamestnancov

inkluzívneho tímu.

Žiakom, ktorí sa rozhodujú pre voľbu povolania a ďalšieho štúdia, v spolupráci s výchovným poradcom, sme ponúkli psychologickú službu, profesijné poradenstvo.

Využilo ju 14 žiakov 9. ročníka. Viacerí žiaci využívali túto službu priebežne počas celého školského roka.

Žiakom nastupujúcim do 1. ročníka sme počas zápisu poskytli orientačnú diagnostiku školskej zrelosti s následnou možnosťou konzultácie, čo viacerí rodičia využili.

Psychologická intervencia v rámci školy bola prepojená s preventívnymi aktivitami a činnosťami výchovného poradcu a poradenským zariadením.

Zrealizovali sme prieskum ohľadne návykov využívania internetu našich žiakov 2. stupňa, výsledky priložené.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Balet32 Mgr. Miroslava Matyášová
Cyklistický11 Roman Holomek
Detské tvorivé dielne20 Mgr. Darina Jurčová
Florball12 Mgr. Martin Machovič
Futbalový 27 Ivan Dubčák
Kutil s.r.o.22 Mgr. Božena Jakubičková
Lego - dacta9 Mgr. Ľudmila Kovačovičová
Maškrtníček8 Mgr. Anna Obúlaná
Muzikálik12 Mgr. Danica Jelínková
Olympionik2 Mgr. Ľudmila Kovačovičová
Pohybové hry27 Mgr. Silvia Hirnerová
Požiarnický5 Andrea Pavlovičová
Príprava na testovanie 9 - MAT18 Mgr. Petra Moldová
Prírodovedný10 Mgr. Martin Kučera
Šach12 Mgr. Jana Vlachovičová
ŠKD I.20 Mgr. Miroslava Matyášová
ŠKD II.21 Mgr. Jana Vlachovičová
ŠKD III.28 Blažena Udvornocká
ŠKD IV.26 Gabriela Štrebová
ŠKD V.25 Helena Hlavatá
Športové hry27 Mgr. Zuzana Koníková
Tenisový23 Mgr. Rudolf Noška
Testovanie zo SJL - 918 Mgr. Magdaléna Eliášová
Turistický8 Helena Hlavatá
Vizážistický5 Gabriela Štrebová
Výtvarný19 Mgr. Art. Filip Horník
Žurnalistický7 PhDr. Ivana Štibraná

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi a zástupcami OZ je na dobrej úrovni. Z prostriedkov RZ boli zakúpené 2 interaktívne tabule pre potreby ZŠ, ceny a odmeny pre súťažiacich žiakov, cestovné žiakov na súťaže, príspevky na dopravu na lyžiarsky a plavecký kurz..

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca školy a verejnosti je na dobrej úrovni. Naši partneri - Obecný úrad, právnické a fyzické osoby pomáhajú pri organizácii školských akciií sponzorsky aj vlastnou prácou.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Marcela Pechová

V Smoleniciach, 3. októbra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 22.10.2019

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Smolenice
  Komenského 3, 919 04 Smolenice
 • +421 033 5586221
  RŠ: 0911 327 494

  ZRŠ: 0903 868 007

  RŠ a ZRŠ: 033 55 86 224
  ŠJ: 033 55 86 162
  MŠ: 033 55 86 161

Fotogaléria